KLIK OP DE AFBEELDING

EXPOSITIE 
    
TINEKE DE GLEE

GEMEENTEHUIS   
      
WOMMELS

1 april t/m 30 juni 2017

         
Openingstijden:


maandag t/m vrijdag 

9.00 uur tot 12.00 uur

woensdag's tot 16.00 uur                 

 
    

             

 
                     klik op de foto voor meer 

Iens (Edens)

Edens, een klein pittoresk terpdorp,  

ligt in het groene weide-hart van Friesland, 

midden tussen de steden-vierhoek Bolsward, 

Franeker, Sneek en Leeuwarden. 


"Doarpke fier fan 't wyld gewynder,      

't jachtsjen fan de bnte std. 

Rstich rinn' de kij, de hynders, 

't jongfee yt him fredich sd, 

Nea ferskrikt troch 't df gedinder 

fan in trochgeand drok ferkear. 

't Telt miskien yn oansjen minder, 

mar yn stil genietsjen mear!"

Zo beschreef de Friese volksdichter Pyt Idzinga (1911-1979)        eens zijn woonplaats Edens.


Het dorpshuis van Iens, It Popelhs,                                                   

wordt in de zomer verhuurt als vakantiehuis.                                      

Meer info: VERHUUR DORPSHUIS 


 

          KLIK OP DE AFBEELDING